Inkomende poorten toestaan

Inkomende poorten toestaan:

Tijdelijk tot de 1e herstart:
iptables -I INPUT 1 -p [tcp of udp] --dport [gewenste poortnummer] -j ACCEPT

Definitief:
edit /etc/sysconfig/iptables:
vi /etc/sysconfig/iptables

voeg toe:
-A INPUT -m state --state NEW -m [tcp of udp] -p [tcp of udp] --dport [poortnummer] -j ACCEPT

herstart de firewall
service iptables restart